De wettelijke regel is dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden (tussenpozen inbegrepen) overschrijden. Van deze regel kan bij CAO worden afgeweken. Er is een tijdelijke maatregel van kracht geweest die het mogelijk maakte dat aan jongeren tot 27 jaar vier tijdelijke arbeidscontracten werden aangeboden binnen een periode van vier jaar. Per 1 januari 2012 is deze regeling afgeschaft en geldt weer de algemene ketenregeling voor tijdelijke contracten. Er geldt een uitzondering voor jongeren tot 27 jaar die op 1 januari 2012 nog een vierde contract hadden lopen. Zij krijgen niet automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het antwoord op uw vraag is dus dat de werkgever u op dit moment niet een vierde jaarcontract kan geven, tenzij de CAO dit toestaat. Doet de werkgever dat wel, dan geldt uw laatste contract als aangegaan voor onbepaalde tijd.