In principe bent u gebonden aan het concurrentiebeding dat schriftelijk tussen u en uw werkgever is overeengekomen, mits aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. De werkgever kan naleving van het concurrentiebeding afdwingen bij de kantonrechter. Daarentegen kan de rechter een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het niet te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. U zult als werknemer goede argumenten moeten aandragen. De rechter zal een belangenafweging maken waarin hij de omstandigheden van het geval meeweegt. Vaak zal de rechter kiezen voor een tussenweg. De werkgever kan overigens geen rechten aan het concurrentiebeding ontlenen als hij jegens de werknemer schadeplichtig is vanwege de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.