Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Waarom uw ontslag aanvechten?

Onterecht ontslag

De belangrijkste tip is: 
 • ga niet akkoord, ook niet mondeling
 • teken niets, ook al lijkt het aanbod aantrekkelijk
 • maak bezwaar tegen non-actief stelling
 • kom gewoon de volgende dag naar uw werk
 • lever geen bedrijfsmiddelen in, zoals auto of laptop
 • zoek direct hulp 
Ontslag is vaak niet terecht. Er kunnen vele redenen zijn waardoor het aangezegde ontslag succesvol kan worden aangevochten. De werkgever moet rekening houden met een aantal formaliteiten en inhoudelijke zaken die uit de wet voortvloeien. Veel van de wetsbepalingen zijn geschreven om u te beschermen tegen uw werkgever. Oudere werknemers worden bijvoorbeeld beter beschermd dan jongere werknemers.
 

Aanvechten bedrijfseconomisch ontslag

Als het economisch niet goed gaat met het bedrijf, dan kan uw werkgever u trachten te ontslaan op basis van bedrijfseconomische gronden. Uw werkgever is verplicht financiële gegevens te verstrekken over de financiële situatie van de onderneming. De aanzegging van uw ontslag moet voldoende onderbouwd zijn met gegevens over de ernst van de situatie.
 

Aanvechten ontslag op basis van functioneren

Uw werkgever moet een ‘dossier’ tegen u hebben opgebouwd, om u te kunnen ontslaan op grond van disfunctioneren. In de praktijk moet er veel aan de hand zijn, voordat u ontslagen kunt worden op basis van niet voldoende functioneren. Uw werkgever moet ondermeer eerst aantonen dat de functie eisen helder zijn: wat zijn eigenlijk de taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen van uw functie? Als daar duidelijkheid over bestaat, dan moeten er meerdere waarschuwingen geweest zijn en verbetermogelijkheden, alvorens het voldoende kan zijn u te mogen ontslaan.
 

De arbeidsverhouding zou zijn verstoord. Kan ik dit aanvechten?

Om goed te functioneren, moet er over en weer voldoende vertrouwen zijn. Als er een gespannen sfeer heerst, dan zal dat zeker resulteren in slechtere prestaties. Maar kan de slechte sfeer u wel worden verweten en zelfs leiden tot uw ontslag? Ligt het wellicht aan andere factoren, zoals de leidinggevende of de collega’s? Uw werkgever moet feitelijk aantonen dat:
 • er is sprake is van een verstoring van de arbeidsrelatie;
 • de verstoring is ernstig en duurzaam, en
 • herstel van de relatie is niet meer mogelijk.
Als een en ander niet aan de orde is, dan zal dat zich kunnen uiten in de hoogte van een eventueel op te leggen ontslagvergoeding. Ook kan dit er toe leiden dat uw ontslag niet geldig is, zodat u uw werk gewoon kunt voortzetten.

Aanvechten ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid (ziekte)

Ook tijdens ziekte kunt u worden ontslagen, maar u kunt niet zomaar worden ontslagen omdat u  ziek bent. Het biedt u dus geen bescherming als u bij een arbeidsconflict u zich gaat ziek melden. Wel is het zo dat u tijdens uw ziekte door de wet beter beschermd bent tegen ontslag. Ontslag wegens ziekte kan in het algemeen pas na verloop van twee jaar. 
 

Vergunning ontslag UWV

Als uw werkgever na twee jaar ziekte een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV Werkbedrijf, dan zal deze vergunning niet zomaar afgegeven worden. Uw werkgever zal het UWV Werkbedrijf duidelijk moeten maken dat u:
 • hoogstwaarschijnlijk niet binnen zesentwintig weken zult herstellen;
 • ook door middel van scholing of andere ondersteuning geen andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf kunt verrichten.

Ontslag op staande voet aanvechten, kan dat?

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die direct ingaat. Er geldt dan geen opzegtermijn. Ook is het niet aan de orde in hoeverre u een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Uw werkgever hoeft zelfs geen toestemming te hebben van het UWV Werkbedrijf. Tenslotte zal ook een WW-uitkering kunnen worden geweigerd. Omdat dit zeer ernstige gevolgen heeft voor uzelf, worden er dan ook hoge eisen gesteld aan ontslag op staande voet. Omgekeerd, is er daarmee ook een grote kans dat u met succes uw ontslag kunt aanvechten. 
 

Kort geding bij ontslag op staande voet

De beste methode om uw ontslag op staande voet aan te vechten, is via een kort geding procedure. Het is aan te raden om dat te laten verzorgen door een advocaat, of een gespecialiseerde jurist. Het ontslag op staande voet wordt dan aangevochten met een verzoek tot vernietiging van het ontslag, alsmede een vordering tot doorbetaling tot loon, in combinatie met de vordering tot terugplaatsing in de oude functie. Binnen een paar weken volgt er een uitspraak, waarvan u in hoger beroep kunt gaan. Ook kunt u daarnaast nog een bodemprocedure starten, waarvan ook weer de mogelijkheid bestaat om in hoger beroep te gaan. Om dergelijke procedures te voorkomen, wordt meestal eerst getracht een oplossing te vinden via mediation, oftewel conflictbemiddeling.    
 

Zijn er minder ingrijpende opties dan ontslag?

Vaak wel. Uw werkgever is hoe dan ook gehouden om te bekijken in hoeverre er een minder ingrijpende keuze is dan u zomaar te ontslaan. Hierbij moet u denken aan:
 • ander soort werk
 • bijscholing
 • thuiswerk
 • andere werktijden
 • minder uren werk
 • in plaats van uzelf, ontslag van een collega die jonger is
 • overplaatsing naar een andere locatie
 • als ZZP-er gaan werken voor uw werkgever (u moet dan wel meerdere opdrachtgevers zien te krijgen en beschikken over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring) die de belastingdienst kan afgeven. 
Als uw werkgever geen alternatieven aanbiedt, dan kunt u natuurlijk ook zelf een voorstel doen. Soms is er dan alsnog een ‘win-win’ situatie te bereiken. Soms vereist dat een grote mate van creativiteit van beide zijden. Als u echter graag wilt blijven werken, dan is het zeker de moeite waard om oplossingen te zoeken en mee te denken over alternatieven.
 

Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding kunt u krijgen, als er sprak is van een situatie waarbij er verwijten kunnen worden gemaakt ten laste van uw werkgever. Er zijn tal van formele en inhoudelijke wettelijke eisen, welke de rechter helpen om te beoordelen in hoerverre er sprake is van ‘goed werkgeverschap’. De ontslagvergoeding zal voor u gevorderd worden als u ons inschakelt.
 

Juridisch advies ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op via telefoon 0800-8226633, email of onderstaand contact formulier.
 

Fill out my online form.

Suggesties

Ontslag bij ziekte
Ontslag op staande voet
Uitkering UWV
Bereken gouden handdruk