Het uitgangspunt van de wet is dat het concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen. De vraag is of een concurrentiebeding opnieuw moet worden overeengekomen bij een contract voor bepaalde tijd dat wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Deze vraag is in de praktijk van belang omdat werkgevers bij verlenging vaak geen nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan, maar bijvoorbeeld volstaan met een brief waarin wordt bevestigd dat het contract wordt verlengd of omgezet naar onbepaalde tijd al dan niet met de mededeling dat de arbeidsvoorwaarden gelijk blijven. 

Recentelijk oordeelde het Hof Arnhem over deze vraag. Het Hof oordeelde dat de enkele omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de arbeidsvoorwaarden overigens ongewijzigd blijven, niet inhoudt een zeer wezenlijke verandering van de arbeidsrechtelijke status of een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding, die ertoe noopt dat het non-concurrentiebeding opnieuw schriftelijk wordt overeengekomen. Het Hof oordeelde ook dat het niet aannemelijk is dat het non-concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken op de werknemer door de enkele verlenging van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de werknemer in dit geval is gebonden aan het concurrentiebeding, ondanks dat dit niet schriftelijk is overeengekomen (Gerechtshof Arnhem 21 augustus 2012, LJN BX4721). 

In de jurisprudentie is in bepaalde zaken ook anders geoordeeld. Daarom is de vraag of het concurrentiebeding bij de omzetting van een contract voor bepaalde tijd in een contract voor onbepaalde tijd geldig is, afhankelijk van de precieze omstandigheden. Voor een werkgever die zekerheid wil en discussie wil vermijden, is het aan te raden het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen bij de omzetting van een contract voor bepaalde tijd in een contract voor onbepaalde tijd. Voor de werknemer is het van belang dat hij er niet zomaar vanuit mag gaan dat hij niet meer aan het concurrentiebeding is gebonden enkel vanwege de verlenging van het contract.