Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Opzegtermijn, aanzegtermijn

Opzegtermijn, wat is dat
Degene die een arbeidscontract opzegt, moet rekening houden met de opzegtermijn. Als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden via de kantonrechter, dan bepaalt de kantonrechter op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst eindigt.

Zelf opzeggen; wat is de termijn voor opzeggen
De opzegtermijn voor u bedraagt in beginsel één maand. Van deze termijn kan schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst of CAO. Als de opzegtermijn voor u wordt verlengd, dan mag deze niet langer zijn dan zes maanden.

Hoe lang is de opzegtermijn van mijn werkgever
De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het contract. Hoe langer u in dienst bent geweest, hoe langer de opzegtermijn. De opzegtermijn van de werkgever bedraagt bij een overeenkomst die op de dag van opzegging:

  1. Korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
  2. Vijf tot tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
  3. Tien tot vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; 
  4. Vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

De opzegtermijn voor de werkgever kan in een CAO worden verkort of kan schriftelijk worden verlengd. Als uw opzegtermijn is verlengd, dan moet de opzegtermijn voor de werkgever minimaal het dubbele zijn van de voor u geldende opzegtermijn.

Korting opzegtermijn bij ontslagvergunning
Als de werkgever toestemming van het UWV heeft gekregen om uw contract op te zeggen, dan mag van de opzegtermijn één maand worden afgetrokken, maar er moet tenminste één maand opzegtermijn overblijven.

Oudere werknemers
Sinds 1 januari 1999 geldt er voor de opzegtermijn een sterk vereenvoudigde regeling. Oudere werknemers kunnen daarom te maken krijgen met overgangsrecht. Werknemers die op 1 januari 1999 de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt, behouden recht op de opzegtermijn overeenkomstig de oude regeling, zolang de nieuwe regeling niet gunstiger voor de werknemer is.

Faillissement
Bij faillissement is de maximale opzegtermijn voor zowel de werknemer als de curator maximaal zes weken.

Opzeggen tijdelijk contract
Een tijdelijk contract kan alleen tussentijds worden opgezegd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen, bijvoorbeeld in het contract. Als deze mogelijkheid niet is opgenomen dan moet het contract in principe worden uitgewerkt. Als er wel een tussentijdse opzegclausule is overeengekomen, dan kan het contract tussentijds worden opgezegd, maar daarbij dienen wel de voor opzegging geldende regels in acht te worden genomen. Dat houdt onder andere in dat rekening moet worden gehouden met de opzegtermijn. Let wel op: als de duur van het contract is verstreken, dan loopt het contract vanzelf af. Er hoeft dan niet te worden opgezegd en dus ook geen rekening te worden gehouden met de opzegtermijn, tenzij bij schriftelijk overeenkomst is bepaald dat voorafgaande opzegging wel nodig is.

Geen opzegtermijn
Bij een ontslag tijdens de proeftijd of bij een ontslag op staande voet is er geen opzegtermijn.

Dag van opzegging
In principe moet er tegen het einde van de maand worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een voorbeeld om het een en ander te verduidelijken: u zegt de arbeidsovereenkomst op en hebt één maand opzegtermijn. De opzegging vindt plaats op 14 april en de arbeidsovereenkomst eindigt op 31 mei. 14 april plus één maand opzegtermijn is 14 mei. De dag waartegen opgezegd mag worden is de laatste dag van de maand, dus 31 mei.

Gevolgen niet in acht nemen opzegtermijn
Als de opzegtermijn niet in acht wordt genomen dan is er sprake van onregelmatige opzegging. Dat betekent dat degene die onregelmatig heeft opgezegd schadeplichtig is. De wederpartij heeft de keuze tussen een volledige schadevergoeding of een gefixeerde schadevergoeding.

Fictieve opzegtermijn
Het recht op een WW-uitkering gaat pas in na afloop van de (fictieve) opzegtermijn. Let u dus op dat ook bij een beëindiging met wederzijds goedvinden rekening wordt gehouden met de opzegtermijn.

Voorbeelden:

* U bent 10 jaar in dienst en wil ontslag nemen.

Er zijn geen afspraken gemaakt over de opzegtermijn. Voor u geldt een opzegtermijn van één maand. 

* Uw werkgever wil u na 6 jaar ontslaan en heeft daarvoor toestemming gekregen van het UWV 
De werkgever heeft een opzegtermijn van één maand (twee maanden – één maand).

* Uw contract loopt af en de werkgever biedt u geen nieuw contract aan 
Er is geen sprake van opzegging, het contract loopt vanzelf af. Er is dus geen opzegtermijn. 

* De werkgever wil na 6 jaar het contract met wederzijds goedvinden beëindigen 
In uw arbeidsovereenkomst is opgenomen dat voor u een opzegtermijn geldt van twee maanden. De opzegtermijn voor de werkgever is in dit geval vier maanden.

Juridisch advies opzegtermijn
Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever de kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

Suggesties

Uitkering UWV
Ontslagbrief
Kosten juridische hulp
Gouden handdruk berekenen