Is uw contract verlengd of hebt u nadat uw contract is afgelopen nog doorgewerkt? In het laatste geval is waarschijnlijk sprake van stilzwijgende verlenging, dat betekent dat uw contract voor dezelfde tijd (met een maximum van een jaar) en onder dezelfde voorwaarde is voortgezet. Als u meer dan drie contracten voor bepaalde tijd hebt gehad met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, of wanneer uw contracten zich met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden hebben overschreden, hebt u mogelijk een vast contract. In een CAO kan van deze regel zijn afgeweken. Indien u geen vast contract hebt, maar een tijdelijk contract, dan mag u in beginsel alleen ontslag nemen als in uw contract een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen. U dient dan wel de opzegtermijn in acht te nemen. Daarnaast dient u zich bewust te zijn van het feit dat u geen WW-uitkering krijgt als u zelf ontslag neemt. Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, dan dient u in principe te werken totdat de duur waarvoor het contract is overeengekomen is verstreken. Doet u dat niet, dan bent u schadeplichtig naar de werkgever. Uiteraard kunt u wel in onderling overleg met de werkgever afspreken dat u voortijdig uit dienst treedt.

Indien uw contract niet is verlengd en u niet hebt doorgewerkt nadat uw contract is afgelopen, dan is uw contract gewoon afgelopen en hoeft u geen ontslag te nemen. Als de werkgever een nieuw contract aanbiedt dan mag u dit weigeren, maar let er op dat u ook in dit geval waarschijnlijk geen WW-uitkering krijgt.