Het uitgangspunt is dat voor wijziging van de arbeidsovereenkomst instemming van beide partijen nodig is. In beginsel mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig wijzigen. Het kan zijn dat er in uw arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Als dat het geval is dan kan de werkgever alleen eenzijdig wijzigen als hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door deze wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Indien een dergelijk wijzigingsbeding niet is opgenomen, zal aan de hand van goed werkgeverschap/goed werknemer moeten worden beoordeeld of eenzijdige wijziging is toegestaan. In de jurisprudentie zijn hiervoor criteria ontwikkeld (Stoof/Mammoet). Ten eerste moet beoordeeld worden of er sprake is van gewijzigde omstandigheden die nopen tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Ten tweede moet beoordeeld worden of het gedane voorstel tot wijziging van de overeenkomst in het licht van alle omstandigheden van het geval redelijk is. Tot slot moet worden beoordeeld of de aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd. Kortom, er mag niet zomaar eenzijdig worden gewijzigd. Om u een specifiek op uw situatie toegespitst advies te kunnen geven is echter meer informatie nodig. Ik raad u aan contact met ons op te nemen.