Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Binnen vier weken UWV

De Wet Werk en Zekerheid, die per in juli 2015 in werking trad, voorziet in een ontslagroute die afhankelijk is van de ontslaggrond. In het geval u wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgev…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bedrijfseconomische Redenen, Uwv Toestemming, Ww Uitkering, Ziekte

oktober 12, 2015  |   Share:

Wacht niet te lang bij ontslag op staande voet

In het geval u op staande voet bent ontslagen, dient u binnen twee maanden een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Uitsluitend bezwaar maken tegen het ontslag en in overleg treden met uw werkgever is onvoldoende. In het geval u te laat bent…

Categories: Onterecht Ontslag, Ontslag Procedure | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Verjaringstermijn

oktober 12, 2015  |   Share:

Bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomst

De werknemer heeft met ingang van 1 juli 2015 de mogelijkheid heeft om zonder opgaaf van reden de getekende beëindigingsovereenkomst te ontbinden. Dat recht moet ook worden opgenomen in de beëindigingsovereenkomst. In dat geval heeft de werknemer twe…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bedenktermijn, Vaststellingsovereenkomst

september 20, 2015  |   Share:

Wanneer aanzegverplichting?

Op grond van artikel 7:668 BW, waarin de aanzegverplichting staat opgenomen, is een werkgever uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren over het …

Categories: Ontslag Procedure, Dreigend Ontslag | Tags: Einde Dienstverband

september 20, 2015  |   Share:

Vrije advocaat keuze bij ontslag, ook met verzekering rechtsbijstand

Vrije advocaat keuze bij ontslag, nu óók met rechtsbijstandverzekering Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 de heer Jan Sneller gelijk gegeven in een procedure tegen rechtsbijstandsverzekeraar DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verze…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslagkosten

november 11, 2013  |   Share:

Transitie vergoeding bij ontslag

De nieuwe regels over het ontslagrecht en de transitie vergoeding, vallen in het algemeen positief uit. Immers wordt de ongelijke behandeling opgeheven tussen de procedure via het UWV Werkbedrijf (geen ontslagvergoeding) en via de kantonrechter (vaak…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Transitievergoeding

oktober 6, 2013  |   Share:

Ontslagbrief ontvangen met een vaststellingsovereenkomst. Wat moet ik doen?

Ik heb een ontslagbrief van mijn baas gekregen met een vaststellingsovereenkomst. Hij stelt voor om mijn vaste contract te beëindigen. In de overeenkomst staat dat het ontslag aan mij is te wijten. Dit terwijl in de brief staat dat mij geen verwijt w…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst

september 30, 2013  |   Share:

Niet op werk verschijnen als contract is afgelopen?

Als mijn werkgever helemaal niets meldt en mijn 3e jaarcontract loopt van rechtswege af dan kan ik er dus vanuit gaan dat ik de eerstvolgende werkdag niet hoef te verschijnen? Het ligt eraan wat u zelf wil. Als u bij het bedrijf wil blijven werken, …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Stilzwijgende Verlenging

april 15, 2013  |   Share:

Is werkgever verplicht een reden te geven als ik geen verlenging krijg naar een vast contract?

Het contract loopt vanzelf af. De werkgever is in principe niet verplicht de reden te geven waarom hij het contract niet verlengt. Uiteraard staat het u wel vrij naar de reden te vragen en zal het wel zo netjes van de werkgever zijn om deze reden aan…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Reden, Verlenging

april 15, 2013  |   Share:

Is een opzegtermijn van twee maanden voor werkgever en werknemer toegestaan?

Ik krijg een jaarcontact aangeboden met een tussentijdse opzegtermijn van 2 maanden voor zowel werkgever als werknemer, mag dit? Het is mogelijk dat in een jaarcontract een tussentijdse opzegmogelijkheid wordt opgenomen. Wettelijk gezien bedraagt de…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzegtermijn

april 10, 2013  |   Share:

Afzien van een vast contract?

Ik word ontslagen omdat mijn volgende vierde contract een vast contract moet worden. Kan ik vrijwillig afzien van een vast contract zodat ik alsnog een jaarcontract kan krijgen? De wettelijke regeling is dat er aansluitend maar drie tijdelijke cont…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ketenregeling, Vast Contract

april 3, 2013  |   Share:

Moeten werknemers met een tijdelijk contract als eerste voor ontslag worden aangedragen?

Werkgever wil mensen ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Er zijn twee werknemers met een jaarcontract. Kan de werkgever twee werknemers met een vast contract ontslaan of moeten eerst de jaarcontracten niet verlengd worden? In principe is…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvolgorde, Uwv

april 2, 2013  |   Share:

Mag de werkgever mijn uren verminderen?

Ik heb een 20 tot 30 uur contract, werk gemiddeld 25 uur per week. Nu wil de werkgever mijn uren minderen, terwijl er vooralsnog genoeg werkzaamheden zijn. Wat zijn mijn rechten? In principe geldt het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dit houdt …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsomvang, Arbeidsovereenkomst

april 2, 2013  |   Share:

Moet de werkgever mij een vast contract geven?

Bij mijn huidige werk heb ik drie jaarcontracten gehad. Mijn functioneringsgesprekken waren altijd goed, behalve die in februari. Mijn werkgever twijfelt nu of hij mij een vast contract wil geven. Kan dat zomaar? U hebt een contract voor bepaalde ti…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst

april 2, 2013  |   Share:

Half jaar contract of in vaste dienst?

Als mijn half jaar contract afloopt, begint er dan automatisch een nieuw half jaar contract of ga ik in vaste dienst? Als u een half jaar contract hebt dan loopt dit vanzelf af. De werkgever staat vrij in de keuze om het contract wel of niet te verl…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Stilzwijgende Verlenging

april 2, 2013  |   Share:

Wat is mijn opzegtermijn?

Ik werk twee jaar. Ik ben nu aan het solliciteren voor een nieuwe baan. Hoelang moet ik uitwerken? Op basis van de wet geldt voor u een opzegtermijn van één maand, en dient u tegen het einde van de maand op te zeggen. Overigens kan hiervan schrifte…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: None

maart 27, 2013  |   Share:

Recht op een vast contract?

Ik heb mondeling een 3de contractverlenging gekregen, de datum is 3 weken geleden ingegaan. Ik heb nog geen contract ondertekend. Heb ik nu recht op een contract voor onbepaalde tijd? Als ik het goed begrijp is uw contract drie weken geleden afgelop…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Stilzwijgende Verlenging, Vast Contract

maart 27, 2013  |   Share:

Minder uren gaan werken op verzoek van werkgever?

Mijn baas vraagt me om minder uren te gaan werken om zo de zaak te laten bestaan, kan dat zo maar? Een en ander is afhankelijk van uw arbeidscontract. Als u een vast dienstverband hebt met een vast aantal uren dan geldt het volgende. Van belan…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Deeltijdontslag, Wijzigen, Wijzigingsbeding

maart 19, 2013  |   Share:

Ontslag na 26 jaar in dienst?

Kan ik na 26 jaar zomaar ontslagen worden? En heb ik dan recht op een ontslagvergoeding? Na 26 jaar kunt u niet zomaar worden ontslagen. Indien de werkgever u wilt ontslaan, zal hij daarvoor één van de volgende ontslagroutes moeten bewandelen: ee…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Ontslagvergoeding

maart 19, 2013  |   Share:

Wie bepaalt er bij ontslag van meerdere werknemers wie er ontslagen wordt?

"Als een werkgever ontslag aanvraagt voor meerdere werknemers in verband met weinig werk, wie bepaalt dan welke personen er ontslagen worden, de werkgever of het UWV?" In beginsel kiest een werkgever zelf welke personen hij wil ontslaan. Als de werk…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Afspiegelingsbeginsel

maart 5, 2013  |   Share:

Ontslag tijdens zwangerschap?

“Ik heb een onbepaalde tijd contract. Op mijn werk hebben we een reorganisatie. Ik ben zwanger en vraag me af of ze mij ook kunnen ontslaan?” Dat ligt eraan welke weg de werkgever zal gaan bewandelen. Er geldt een opzegverbod tijdens zwangerschap, …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bevallingsverlof, Zwangerschap

maart 5, 2013  |   Share:

Akkoord gaan met beëindigingsovereenkomst na vijf jaarcontracten?

Mijn contract loopt af op 30 april maar ik ben sinds begin november ziek. Nu word mijn contract niet verlengd en omdat ik hier al 5 jaarcontracten heb gehad krijg ik een ontslagvergoeding mee. De werkgever biedt een beëindigingsovereenkomst aan, maar…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Vast Dienstverband, Ziek

maart 4, 2013  |   Share:

Melden dat contract niet wordt verlengd?

Mijn contract loopt af als ik met zwangerschapsverlof ben. Heb ik het recht om te weten of ik daarna terug mag komen? Helaas is het zo dat een tijdelijk contract van rechtswege eindigt. De werkgever hoeft vooraf niet kenbaar te maken of hij het con…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bepaalde Tijd

maart 4, 2013  |   Share:

Ontslag intrekken?

Een opzegging kan in beginsel niet zomaar worden ingetrokken. Maar voor een rechtsgeldige opzegging is vereist dat de werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige wil heeft gericht op het einde van de arbeidsovereenkomst. Als de wil ontbreekt, dan bli…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Intrekken, Ontslag

februari 27, 2013  |   Share:

Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen bij einde dienstverband?

Als partijen geen bijzondere regeling hebben opgenomen in een CAO, dan geldt in principe de wettelijke regeling. De wettelijke regeling met betrekking tot vakantiedagen bepaalt dat vakantie in beginsel wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van d…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: None

februari 26, 2013  |   Share:

Mondelinge toezegging over contractverlenging rechtsgeldig?

In beginsel is een mondelinge toezegging bindend. Het probleem zit hem echter in de bewijslast. U moet aan kunnen tonen dat de werkgever u een vast contract heeft toegezegd en beloofd. Dit kan bijvoorbeeld door getuigen of door mailwisseling met de w…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bewijslast, Mondelinge Toezegging

februari 25, 2013  |   Share:

Op verzoek van de werkgever op zoek naar een andere baan of ontslag afwachten?

Bij de beantwoording van uw vraag ga ik ervan uit dat u een vast dienstverband hebt. De vraag is ten eerste wat u zelf wil. Wilt u bij het bedrijf blijven werken? Zo ja, dan hoeft u niet op zoek te gaan naar een andere baan. U kunt aangeven dat u wil…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslag

februari 25, 2013  |   Share:

Akkoord gaan met een beëindigingsvoorstel tijdens ziekte?

In beginsel is het niet aan te raden om tijdens ziekte akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst, omdat u daarmee uw uitkeringsrechten verspeelt. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loo…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst

februari 25, 2013  |   Share:

Is het zo dat een werkgever verplicht is om na 3 jaarcontracten een vast contract te verstrekken?

Op grond van de wet moet het vierde contract een contract voor onbepaalde tijd zijn. Dit geldt echter alleen als de arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden. Het kan zijn dat in een CAO een afwijken…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ketenregeling, Vast Contract

februari 19, 2013  |   Share:

Ik heb drie contracten gehad bij mijn werkgever. Daarna heeft hetzelfde bedrijf me ingehuurd op detacheringsbasis en heb ik weer twee tijdelijke contracten gehad. Mogen ze nu weer een tijdelijk contract geven?

De wet bepaalt dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste overeenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze regeling is ook…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Detachering, Opvolgend Werkgever

februari 18, 2013  |   Share:

Ik heb een vierde tijdelijk contract dat binnenkort afloopt. Volgens de wet heb ik een vast contract, maar ik ga liever gewoon weg. Mag dat?

Volgens de wet hebt u inderdaad een vast contract. De wet bepaalt namelijk dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenk…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ketenregeling, Vast Dienstverband

februari 18, 2013  |   Share:

Ik heb een sollicitatie lopen, maar mijn huidige werkgever biedt mij ook een tweede jaarcontract. Moet ik dit tekenen?

Allereerst is van belang wat u zelf wilt. Indien u bij uw huidige werkgever wil blijven werken, kunt u het jaarcontract ondertekenen en de sollicitatieprocedure bij de andere werkgever stopzetten. Indien u echter liever bij de nieuwe werkgever wil ga…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Nieuwe Baan

februari 18, 2013  |   Share:

Mag ik mijn contract wijzigen tijdens ziekte?

U kunt als werknemer uw contract niet zomaar eenzijdig wijzigen. Indien werkgever en werknemer het beiden eens zijn over wijzigingen in het contract, dan is dit in principe toegestaan. Dat wil echter niet zeggen dat het zonder risico is. Afhankelijk …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Wijzigen

februari 13, 2013  |   Share:

Na drie jaarcontracten wil de werkgever dat ik drie maanden thuiszit en mij daarna weer een jaarcontract aanbieden. Mag dat?

Blijkbaar wil de werkgever voorkomen dat u in vaste dienst komt. Wat de werkgever hier namelijk doet, is het doorbreken van de ketenregeling. De ketenregeling van arbeidsovereenkomsten die in uw situatie van toepassing is houdt in dat wanneer meer da…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Doorbreken, Drie Maanden

februari 5, 2013  |   Share:

Mijn tijdelijke contract is 5 dagen geleden verlopen. Maar ik wil nu ontslag nemen? Wat zijn mijn plichten/rechten?

Is uw contract verlengd of hebt u nadat uw contract is afgelopen nog doorgewerkt? In het laatste geval is waarschijnlijk sprake van stilzwijgende verlenging, dat betekent dat uw contract voor dezelfde tijd (met een maximum van een jaar) en onder deze…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: None

februari 5, 2013  |   Share:

Mag de werkgever mij vanwege verschil van inzicht uitroosteren als ik afgelopen jaar elke maand 120 uur heb gewerkt (0-uren contract)? Werkgever wil mij niet ontslaan.

In beginsel mag het niet wat de werkgever doet. Zodra een arbeidsovereenkomst ten minste drie heeft geduurd, wordt de arbeid vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de afgelopen drie maanden. Ondanks uw…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Nul Uren Contract, Rechtsvermoeden Arbeidsomvang

januari 30, 2013  |   Share:

Mag de werkgever mijn vaste contract van 40 uur verlagen naar 24 uur?

Nee, de werkgever mag uw arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig aanpassen. Ook als er een wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen, mag de werkgever daar alleen een beroep op doen in geval van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. Ik raad…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Eenzijdig Aanpassen, Verlagen

januari 28, 2013  |   Share:

Heb ik een vast contract als ik in totaal 3,5 jaar in dienst ben geweest, maar niet aansluitend?

Dat is onder andere afhankelijk van de tussenpozen. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, tellen mee in de keten van arbeidsovereenkomsten. U hebt een vast contract als …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ketenregeling

januari 28, 2013  |   Share:

Er is een reorganisatie, maar wij moeten solliciteren op onze eigen baan. Mag dit?

Bedoelt u met solliciteren op uw eigen baan dat de bestaande functies worden opgeheven en worden vervangen door nieuwe functieomschrijvingen, waar u op moet solliciteren? Deze praktijk is discutabel, maar komt in de praktijk vaker voor. De werkgever …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Reorganisatie, Solliciteren

januari 28, 2013  |   Share:

Mag ik ontslag nemen (jaarcontract) tijdens ziekte?

Een jaarcontract loopt vanzelf af. U mag het contract alleen tussentijds beëindigen als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen dan mag u tussentijds opzeggen, ook terwijl u ziek bent. U dient zich ec…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzeggen, Opzegtermijn, Ziektewetuitkering

januari 23, 2013  |   Share:

Ik heb een half jaar contract bij een detacheringsbedrijf waarin staat dat ik na ontslag twee jaar lang niet mag werken bij bedrijven waar ik was ingeleend, anders krijg ik een boete. Mag dit?

Een detacheringsbedrijf mag een dergelijk beding opnemen en daar ook een boeteclausule aan verbinden. In uw situatie is het echter de termijn die te betwisten valt. Een termijn van twee jaar bij een contract van zes maanden lijkt onredelijk lang. U …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Relatiebeding, Termijn

januari 23, 2013  |   Share:

Ik heb een jaarcontract. Mag de werkgever mij ontslaan terwijl ik ziek ben?

Gaat het in uw situatie om een tussentijdse opzegging van uw jaarcontract of loopt uw jaarcontract af en wil de werkgever het niet verlengen? Met betrekking tot de eerste situatie geldt het volgende. Een contract voor bepaalde tijd, in uw geval een…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontbinding, Ontslagvergunning

januari 22, 2013  |   Share:

Ben ik verplicht om tijdens de procedure bij de rechter aan te geven dat ik waarschijnlijk een andere baan heb?

De werknemer die al tijdens de mondelinge behandeling in het kader van de ontbindingsprocedure is verzekerd van een andere baan, is verplicht dit te melden. Of u een meldplicht heeft hangt o.a. af van de mate van zekerheid van een andere baan en het …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Kantonrechter, Ontbindingsverzoek

januari 22, 2013  |   Share:

Hoe zit het met mijn contractverlenging als mijn eerste contract al is afgelopen maar de werkgever een nieuw contract steeds uitstelt?

Als u in de tussentijd (na het aflopen van uw contract) gewoon hebt doorgewerkt, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Er is sprake van een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst onder dezelfde v…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Stilzwijgende Verlenging

januari 22, 2013  |   Share:

Mijn baas wil mij ontslaan en geeft mij de keuze om zelf weg te gaan of om het via de rechter te regelen. Wat is het beste?

Allereerst raad ik u ten zeerste af om zomaar zelf ontslag te nemen. Het UWV zal u aanmerken als verwijtbaar werkloos en daardoor hebt u geen recht op een WW-uitkering. Laat u zich dus niet onder druk zetten door de werkgever. Een optie is wel dat …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Wederzijds Goedvinden, Ww Uitkering

januari 21, 2013  |   Share:

Hoeveel jaarcontracten mag een werkgever geven?

Volgens de wet mag een werkgever drie jaarcontracten geven. Het vierde contract zal dan een contract voor onbepaalde tijd moeten zijn. Van deze regeling kan echter bij CAO afgeweken zijn. Het is dus van belang dat u nakijkt of voor u een CAO van toep…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Ketenregeling

januari 21, 2013  |   Share:

Als ik een WW-uitkering krijg moet ik dan werk onder mijn niveau accepteren?

Een voorwaarde voor een WW-uitkering is dat u passend werk accepteert. Maar over de vraag wat passend werk is kunnen de meningen verschillen. Het UWV accepteert over het algemeen dat u als u werkloos bent eerst probeert een baan te vinden passend bij…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Niveau, Passend Werk

januari 16, 2013  |   Share:

Mijn werkgever heeft mij op non-actief gesteld. Wat nu?

Er is geen algemene regel in de wet opgenomen over de vraag of de werkgever verplicht is de werknemer tewerk te stellen. De vraag of de werkgever de plicht heeft om de werknemer te werk te stellen moet beoordeeld worden in het kader van het criterium…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Goed Werkgeverschap, Loonvordering, Non Actief, Wedertewerkstelling

januari 16, 2013  |   Share:

Ik ben uit mijn functie gezet en tevens word ik nu naar een andere locatie gezonden voor drie maanden. Mag dit?

Het uitgangspunt is dat voor wijziging van de arbeidsovereenkomst instemming van beide partijen nodig is. In beginsel mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig wijzigen. Het kan zijn dat er in uw arbeidsovereenkomst een wijzigings…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Eenzijdig Wijzigen, Wijzigingsbeding

januari 15, 2013  |   Share:

Mijn contract loopt bijna af maar de werkgever biedt mij pas over twee maanden een nieuw contract. Mag dat?

Ja, dat mag. De arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af en het staat de werkgever vrij het contract niet (direct) te verlengen. Als de werkgever u over twee maanden een nieuw contract aanbiedt dan telt deze door in de ketenregeling van arbeidsove…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Ketenregeling

januari 15, 2013  |   Share:

Jaarcontract loopt bijna af. Moet de werkgever zich houden aan de opzegtermijn als deze in het contract staat?

In de meeste gevallen lopen tijdelijke arbeidsovereenkomsten van rechtswege af. Voorafgaande opzegging is in dat geval niet nodig. Voorafgaande opzegging is wel nodig als dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. U geeft aan dat in uw arbeidsoveree…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzegtermijn

januari 14, 2013  |   Share:

Waar heb ik recht op als ik eenmalig in 2009 een tijdelijk contract heb getekend, inmiddels vier jaar werk, maar mijn werkgever nu wil dat ik stop met werken?

In uw situatie is de eerste arbeidsovereenkomst waarschijnlijk stilzwijgend verlengd. Stilzwijgende verlenging betekent dat het contract wordt verlengd voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden, met een maximum van een jaar. De wet bepaalt …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ketenregeling, Stilzwijgende Verlenging, Vast Dienstverband

januari 14, 2013  |   Share:

Geldt er een nieuwe proeftijd bij een tweede jaarcontract bij dezelfde werkgever?

In principe geldt er geen nieuwe proeftijd omdat de werkgever zich al op de hoogte heeft kunnen stellen van uw geschiktheid. In uw situatie kan slechts een nieuwe proeftijd worden bedongen als de arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden en v…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Proeftijd

januari 14, 2013  |   Share:

Kan ik tegen een beschikking van de kantonrechter over ontbinding in hoger beroep?

Als het gaat om een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, dan zijn hoger beroep en cassatie in beginsel uitgesloten. Art. 7:685 lid 11 BW bepaalt dat tegen een beschikking krachtens dit artikel geen hoger beroep en geen cassatie kan worden inge…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontbinding

januari 9, 2013  |   Share:

Na drie maanden werken nog geen arbeidscontract getekend. Wat kan ik doen als ze mijn loon stopzetten nu ik ziek thuis ben?

Een arbeidsovereenkomst wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Mondelinge Arbeidsovereenkomst

januari 9, 2013  |   Share:

Twee jaarcontracten gehad, contract wordt niet verlengd. Hiervoor vier flexcontracten gehad (andere functie binnen hetzelfde bedrijf) waarvan de laatste voor onbepaalde tijd. Wat zijn mijn rechten?

Het komt vaker voor dat partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten omdat de werknemer een nieuwe functie krijgt. In uw situatie had u eerst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en daarna een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voor …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ragetlie Regel

januari 9, 2013  |   Share:

Ik neem ontslag en heb direct ander werk met een veel lager inkomen, waar heb ik recht op?

Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt (dus zonder beëindigingsovereenkomst waarbij het initiatief van de werkgever is uitgegaan) zonder dat hiervoor een gewichtige reden was, dan hebt u in beginsel geen recht op een WW-uitkering omdat u verwijtbaa…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bijstand, Opzeggen, Opzegtermijn, Subsidie, Ww Uitkering

januari 8, 2013  |   Share:

Wat moet ik doen met geld dat ten onrechte door mijn vorige werkgever aan mij wordt overgemaakt? Geld is bedoeld voor een ex-collega met dezelfde naam.

Het gaat om een onverschuldigde betaling. De werkgever is gerechtigd het geld als onverschuldigd betaald van u terug te vorderen. Ik adviseer u het geld terug te storten. Uw oude werkgever zal er hoogstwaarschijnlijk toch achter komen dat het geld te…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Salaris

januari 8, 2013  |   Share:

Wanneer moet ik opzeggen bij mijn huidige werkgever als ik een nieuwe baan heb?

Ten eerste is van belang wat voor soort arbeidsovereenkomst u hebt. Als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, dan kan deze alleen tussentijds worden opgezegd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid nie…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzeggen, Opzegtermijn

januari 8, 2013  |   Share:

Kan mijn werkgever mij aan mijn concurrentiebeding houden als hij mijn jaarcontract niet verlengt?

De hoofdregel is dat het concurrentiebeding zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst geldt, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dat is ook zo indien de werkgever uw contract niet verlengt. De rechter kan het concurrentiebeding echter geheel…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Concurrentiebeding

januari 7, 2013  |   Share:

Mijn half jaar contract loopt af. Ik krijg nu weer een contract voor een half jaar maar nu met drie maanden proeftijd, mag dat?

Nee, dit mag niet. Deze proeftijd is nietig omdat de werkgever zich reeds op de hoogte heeft kunnen stellen van uw geschiktheid, doordat u eerder in dienst was van de werkgever. In een dergelijke situatie kan slechts een nieuwe proeftijd worden bedon…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Proeftijd

januari 7, 2013  |   Share:

Mag ik ontslag nemen als ik een contract heb voor een half jaar?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden opgezegd als deze mogelijkheid van tussentijdse beëindiging schriftelijk is overeengekomen. Vaak wordt deze mogelijkheid in arbeidsovereenkomsten opgenomen, dus ik raad u aan di…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Tussentijdse Beëindiging

januari 2, 2013  |   Share:

Ik heb per direct te horen gekregen dat mijn jaarcontract niet is verlengd. Mag dit?

Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van de termijn. Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen, tenzij schriftelijk een opzegtermijn is overeengekomen. Het contract loopt dus gewoon af. De werkgever is …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Stilzwijgende Verlenging

januari 2, 2013  |   Share:

Ik heb een vast contract. Mijn werkgever biedt mij nu een nul uren contract aan. Moet ik dit ondertekenen?

Nee, u hoeft hier niet mee akkoord te gaan. Aangezien dit een ernstige benadeling van uzelf zou zijn, raad ik u ook af om hiermee akkoord te gaan. Indien de werkgever andere stappen onderneemt raad ik u aan nader juridisch advies in te winnen. Het ka…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst

januari 2, 2013  |   Share:

Moet het concurrentiebeding opnieuw overeengekomen worden bij omzetting van een contract voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd?

Het uitgangspunt van de wet is dat het concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen. De vraag is of een concurrentiebeding opnieuw moet worden overeengekomen bij een contract voor bepaalde tijd dat wordt omgezet in een contract voor onb…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Concurrentiebeding

december 19, 2012  |   Share:

Ik heb een vast dienstverband maar ik ben bang dat mijn werkgever mij wil ontslaan. Wat nu?

Ik raad u aan gewoon door te blijven werken en uw goede inzet te tonen. Het is verstandig zelf een dossier aan te leggen. Verder kunt u op dit moment niet veel doen. Het is afwachten welke stappen de werkgever neemt. Als u een vast dienstverband hebt…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Dreigend Ontslag

december 18, 2012  |   Share:

Na twee contracten voor bepaalde tijd krijg ik een contract met opnieuw een proeftijd. Kan dat zomaar?

In de wet wordt geen uitsluitsel gegeven over de vraag of een nieuwe proeftijd mag worden bedongen als tussen werkgever en werknemer al eerder een proeftijd is overeengekomen. In de jurisprudentie is hiervoor wel een criterium tot stand gekomen. Voor…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Proeftijd

december 18, 2012  |   Share:

Mag de werkgever mij een vierde jaarcontract geven omdat ik jonger ben dan 27 jaar?

De wettelijke regel is dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat g…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd

december 17, 2012  |   Share:

Welke opzegtermijn moet de werkgever hanteren als voor mij (werknemer) een opzegtermijn van twee maanden geldt?

De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband (variërend van één maand tot vier maanden opzegtermijn). Op grond van de wet bedraagt de opzegtermijn voor de werknemer één maand. Van deze termijn voor de …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: None

december 17, 2012  |   Share:

Wat is voor een werkgever het verschil tussen ontslag met toestemming van het UWV en ontbinding via de rechter?

De werkgever kan toestemming aan het UWV vragen voor het ontslag of een ontbindingsprocedure starten via de kantonrechter. In het navolgende zal ik de belangrijkste verschillen toelichten. Een belangrijk verschil voor de werkgever betreft de ontsla…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Kantonrechter, Ontbinding, Uwv Toestemming

december 12, 2012  |   Share:

Ik heb nooit een arbeidsovereenkomst getekend en wil nu per direct ontslag nemen. Kan dat?

Een arbeidsovereenkomst wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: None

december 11, 2012  |   Share:

Derde jaarcontract loopt bijna af. Moeten ze mij een vast contract bieden?

De werkgever is niet verplicht om u een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het kan zijn dat de werkgever beslist om afscheid van u te nemen. Biedt de werkgever u wel een nieuwe arbeidsovereenkomst aan, dan is er sprake van een vast dienstverba…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bepaalde Tijd, Vast Dienstverband

december 11, 2012  |   Share:

Er is sprake van een overgang van de onderneming. Wat gebeurt er met mijn arbeidsovereenkomst?

Door de overgang van de onderneming gaan de rechten en plichten van de werkgever die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer in beginsel van rechtswege over op de verkrijger (de nieuwe werkgever). De werknemers ga…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bedrijfsovername

december 11, 2012  |   Share:

Bij de ontslagvergoeding in mijn beëindigingsovereenkomst staat dat de werkgever mij iets te verwijten heeft, terwijl in mijn ontslagbrief staat dat over en weer niets te verwijten valt. Moet ik akkoord gaan?

Ik raad u ten zeerste af om een beëindigingsovereenkomst te tekenen waarin u een verwijt wordt gemaakt. In uw geval ten eerste vanwege de lagere vergoeding die wordt toegekend omdat aan u een verwijt wordt gemaakt. Ten tweede omdat u uw uitkeringsrec…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst

december 10, 2012  |   Share:

Kan ik worden gehouden aan mijn concurrentiebeding?

Als er schriftelijk een concurrentiebeding is overeengekomen dan mag de werkgever de werknemer daar in beginsel aan houden. De werkgever kan dat bij de rechter afdwingen. Aan de andere kant heeft de rechter de bevoegdheid om een concurrentiebeding ge…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Concurrentiebeding

december 10, 2012  |   Share:

Mijn contract loopt over twee weken af. In mijn contract staat een opzegtermijn van een maand, maar werkgever heeft nog niets laten weten. Wat zijn mijn rechten?

Ik raad u aan uw arbeidsovereenkomst goed na te lezen. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is namelijk vaak de mogelijkheid van tussentijdse opzegging opgenomen (dus als het contract nog loopt). Deze tussentijdse opzegging is dan mogelijk a…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzegtermijn

december 5, 2012  |   Share:

Ik ben al enige tijd ziek. Mijn werkgever wil mijn tijdelijke contract niet verlengen. Mag dat?

Ja, dat mag. Het opzegverbod tijdens ziekte is in deze situatie niet van toepassing. Het contract eindigt van rechtswege en het staat de werkgever vrij om te beslissen uw contract niet te verlengen.

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Ziekte

december 5, 2012  |   Share:

Mondelinge toezegging dat contract wordt verlengd rechtsgeldig?

Een contract voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af na het verstrijken van de termijn. Het staat de werkgever vrij om te beslissen of hij het contract verlengd of niet. In principe is een mondelinge toezegging over het verlengen van het contract …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: None

december 4, 2012  |   Share:

Mag mijn werkgever mij een vierde tijdelijk contract aanbieden?

In principe is het zo dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Hierva…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Vast Contract

december 3, 2012  |   Share:

Teveel ontvangen loon terugbetalen?

Als er ten onrechte teveel loon is ontvangen, dan is er sprake van onverschuldigde betaling. Het teveel ontvangen loon moet in beginsel aan de werkgever worden terugbetaald. Mogelijk kunt u een betalingsregeling treffen met uw werkgever.

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Onverschuldigde Betaling

december 3, 2012  |   Share:

Er is een ontslagvergunning van het UWV, maar ik heb daarover nog niets gehoord. Kan dat?

Waarschijnlijk is er dan nog geen ontslagvergunning verleend. Als er een ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend dan krijgt de werknemer namelijk een kopie van de ontslagaanvraag toegezonden. Ook krijgt de werknemer de gelegenheid om binnen twee wek…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergunning

december 3, 2012  |   Share:

Mag de werkgever in de beëindigingsovereenkomst een opzegtermijn van twee maanden hanteren als in contract drie maanden staat?

Als de werknemer een WW-uitkering aanvraagt, dan houdt het UWV rekening met de opzegtermijn. Als er een te korte opzegtermijn is overeengekomen in de beëindigingsovereenkomst, dan krijgt de medewerker waarschijnlijk over de periode van de resterende …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ww Uitkering

december 3, 2012  |   Share:

Tussentijds ontslag bij een jaarcontract?

Een jaarcontract kan alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. De werkgever is gebonden aan de regels die gelden voor opzegging. De werkgever moet een ontslagvergunning van het UWV hebben of de ontbindi…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bepaalde Tijd, Ontslag

november 28, 2012  |   Share:

Is er een opzegtermijn als daarover niets in mijn vaste contract is vermeld?

Als er niets over een opzegtermijn is overeengekomen dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze bedraagt voor de werknemer één maand. Voor de werkgever geldt dat de opzegtermijn afhankelijk is van de duur van het dienstverband: bij een dienstverband …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzegtermijn

november 27, 2012  |   Share:

Drie keer een half jaar contract gehad, laatste contract is afgelopen, maar ik werk nog steeds. Wat zijn mijn rechten?

Er is sprake van stilzwijgende verlenging omdat de arbeidsovereenkomst door partijen zonder tegenspraak is voortgezet. Dat betekent normaal gesproken dat de overeenkomst wordt geacht voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor een jaar, op de vroegere …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Stilzwijgende Verlenging

november 27, 2012  |   Share:

Ik krijg in goed overleg mijn ontslag omdat er niet genoeg werk is voor 40 uur, maar mijn werkgever heeft nog wel werk voor 11 uur. Kan dit?

Ja, dat kan. Als u met een goede beëindigingsovereenkomst uit dienst gaat, dan behoudt u in beginsel uw recht op een WW-uitkering. Voor het aantal uur dat u werkloos raakt kunt u dan een WW-uitkering aanvragen (u moet ten minste vijf of ten minste de…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst

november 27, 2012  |   Share:

Mag de werkgever bij een vast contract het salaris halveren zonder dat hiervoor is getekend?

Het loon waar de werknemer volgens CAO of arbeidsovereenkomst recht op heeft, kan in beginsel niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd. Voor verlaging van het loon is in beginsel dan ook instemming van de werknemer nodig. Een werknemer zal d…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Loonsverlaging

november 27, 2012  |   Share:

Mijn derde contract (zonder onderbreking) loopt binnenkort af. Is de werkgever verplicht een vast dienstverband aan te bieden?

Wanneer de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 36 maanden hebben overschreden, dan geldt de laatste overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd (tenzij hier in de CAO van af is geweken). Afhankelijk van de duur van de tijdeli…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Stilzwijgende Verlenging

november 26, 2012  |   Share:

Ik heb een 0-uren contract voor bepaalde tijd, maar ik werk gemiddeld 20 uur per week, mag mijn werkgever mij ontslaan?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen, dan heeft de werkgever grofweg drie mogelijkheden om uw arbe…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Uwv Toestemming

november 26, 2012  |   Share:

Kan mijn werkgever mij met toestemming van het UWV ontslaan?

De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Voor het verkrijgen van toestemming moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Als het UWV de werkgever toestemming geeft om u te ontslaan, dan mag de werkgever u ontslaan, maar de opzegt…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergunning, Uwv Toestemming

november 26, 2012  |   Share:

Ik heb een vast contract. Mag mijn werkgever mij ontslaan?

Er zijn grofweg drie wegen die de werkgever kan bewandelen: een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV; de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of aan u een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Een ontslag op staande voet is al…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Ontslagvergunning

november 26, 2012  |   Share:

Ontslag nemen omdat werkgever loon niet heeft uitbetaald?

Het is van belang dat u zich goed realiseert dat u uw WW-rechten fors in gevaar brengt als u zelf ontslag neemt! U wordt hoogstwaarschijnlijk aangemerkt als verwijtbaar werkloos en komt daarom niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Ik raad u dus a…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Loon

november 21, 2012  |   Share:

Is een ondertekende vaststellingsovereenkomst altijd geldig of kan de rechter hier nog iets aan doen?

In principe is een ondertekende vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig, maar het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk om op een vaststellingsovereenkomst terug te komen. Zo zijn in de jurisprudentie voorbeelden te vinden waarin een geslaagd bero…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Vaststellingsovereenkomst

november 21, 2012  |   Share:

Ben ik gebonden aan het concurrentiebeding dat in mijn contract staat?

In principe bent u gebonden aan het concurrentiebeding dat schriftelijk tussen u en uw werkgever is overeengekomen, mits aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. De werkgever kan naleving van het concurrentiebeding afdwingen bij de kantonrechter. D…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Concurrentiebeding

november 20, 2012  |   Share:

Opzegtermijn als tijdelijk contract niet wordt verlengd?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer de duur is verstreken. Dat betekent dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer in principe geen opzegtermijn geldt als één van beiden partijen het contract niet wil verlenge…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Geen Verlenging, Opzegtermijn

november 19, 2012  |   Share:

Moet ik akkoord gaan met een beëindigingsovereenkomst?

U kunt niet worden gedwongen om mee te werken aan een ontslag met wederzijds goedvinden. Als u niet akkoord gaat dan moet u bezwaar maken tegen het ontslag bij de werkgever. De werkgever zal dan mogelijk via andere wegen proberen het dienstverband te…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Wederzijds Goedvinden

november 19, 2012  |   Share:

Waarmee ben ik beter af? Een vaststellings overeenkomst, ontslag via UWV, of de kantonrechter?

Werkgever kan een vaststellingsovereenkomst proberen te sluiten. Maar hij kan dat niet bij u afdwingen. Via de kantonrechter kan er (net als bij een overeenkomst) kans zijn op een vergoeding maar dat hangt van vele factoren af, te veel om daar hier o…

Categories: Gouden Handdruk, Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter, Uwv Toestemming, Vaststellingsovereenkomst

november 15, 2012  |   Share:

Mijn arbeidsovereenkomst is opgezegd na toestemming van het UWV vanwege bedrijfseconomisch omstandigheden. Kan ik desondanks een ontslagvergoeding eisen?

Zelfs als het UWV van mening is dat uw werkgever tekort is geschoten in haar re-integratieverplichtingen, zal een kennelijk onredelijk ontslagprocedure via de kantonrechter niet veel kans op slagen maken. Rechters worden daarin steeds voorzichtiger.…

Categories: Gouden Handdruk, Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter, Uwv Toestemming

november 15, 2012  |   Share:

Ik lig in scheiding en heb een prille relatie met een medewerkster van de naschoolse opvang. Kan zij daardoor worden ontslagen?

Of een relatie aangaan met een klant van de organisatie waar uw nieuwe partner werkt reden voor ontslag is, zou in het arbeidscontract of een intern geldend personeelsreglement moeten staan. Als dat zo is, loopt uw nieuwe partner wel degelijk grote r…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Integriteit

november 15, 2012  |   Share:

Ik ben akkoord met ontslag, omdat ik steeds meer last heb van Reuma. Mag ik instemmen met ontslag, of krijg ik dan geen WW uitkering?

Wilt u recht op WW uitkering behouden dan mag u niet instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden als u ziek bent en ook ziek bent gemeld. Werkt u nu nog en u kunt nog werken, dan is ontslag via wederzijdse instemming in principe mogelijk met …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ww Uitkering

november 15, 2012  |   Share:

Hoe lang van te voren moet mijn werkgever aangeven dat mijn tijdelijke contract niet wordt verlengd?

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd eindigt van rechtswege, dat wil zeggen door het verstrijken van de termijn. Voorafgaande opzegging is in beginsel niet nodig en er is ook geen opzegtermijn van toepassing. Dit kan anders zijn als dat schrifte…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bepaalde Tijd

november 14, 2012  |   Share:

Ik heb nooit een contract getekend maar ik werk wel al een half jaar voor mijn werkgever. Heb ik nu bepaalde rechten verworven?

U hebt nooit een arbeidsovereenkomst getekend, maar u werkt wel al langer dan drie maanden wekelijks of meer dan 20 uur per maand voor deze werkgever, en daarom gaat de wet uit van het vermoeden dat u een arbeidsovereenkomst hebt. Dat betekent dat u …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidscontract

november 14, 2012  |   Share:

Tijdens mijn proeftijd ben ik ziek geworden. Mag mijn werkgever mij ontslaan?

Er geldt een ontslagverbod tijdens ziekte, maar de ontslagverboden gelden niet bij een opzegging gedurende de proeftijd. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Proeftijd

november 13, 2012  |   Share:

Stilzwijgende verlening arbeidscontract?

Als een tijdelijk contract na het verstrijken van de termijn door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, dan wordt het contract geacht voor dezelfde tijd, met een maximum van een jaar, en onder dezelfde voorwaarden te zijn aangegaan. Als een c…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Stilzwijgende Verlenging

november 13, 2012  |   Share:

Is het toegestaan om het aantal uren in een vast contract te verminderen wegens teruglopende werkzaamheden?

De werkgever mag het aantal uren van uw arbeidscontract niet eenzijdig aanpassen. Hij heeft daarvoor toestemming nodig van de werknemer. U kunt dit voorstel dus weigeren. Wanneer u zich niet of niet voldoende tegen arbeidsurenvermindering verzet loop…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsvoorwaarden

november 13, 2012  |   Share:

Is een opzegtermijn van drie maanden toegestaan?

Ja, dit is toegestaan. De wettelijke opzegtermijn bedraagt één maand, maar van deze termijn kan schriftelijk worden afgeweken. Dat betekent dat in de arbeidsovereenkomst of in de CAO een andere termijn kan zijn overeengekomen. De opzegtermijn voor de…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: None

november 12, 2012  |   Share:

Ik heb een opzegtermijn van één maand. Tot wanneer moet ik uitwerken?

De opzegtermijn bedraagt één maand. Van belang is daarnaast de dag waartegen opgezegd mag worden. De wet schrijft voor dat er tegen de laatste dag van de maand opgezegd moet worden, binnen welke maand de opzeggingstermijn eindigt. Het is echter mogel…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzegtermijn

november 12, 2012  |   Share:

Mijn proeftijd is verlopen en nu wil de werkgever mijn tijdelijke contract tussentijds beëindigen

Een contract voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid in het contract of in de CAO is opgenomen. Dat geldt zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Als een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen…

Categories: Onterecht Ontslag, Ontslag Procedure | Tags: Arbeidscontract, Arbeidsvoorwaarden, Geen Verlenging

november 7, 2012  |   Share:

Heb ik recht op WW uitkering als ik een contract weiger?

U zal dan waarschijnlijk worden aangemerkt als verwijtbaar werkloos en dat betekent dat u geen recht hebt op een WW-uitkering. Alleen als er sprake is van ernstige bezwaren, zodat voorzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van u kan worden …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ww Uitkering

november 7, 2012  |   Share:

Hoe lang moet ik uitwerken?

Contracten voor bepaalde tijd kunnen in beginsel niet tussentijds worden beëindigd. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als dit in het contract of in de CAO is overeengekomen. U dient dan wel de opzegtermijn in acht te nemen. Indien in het cont…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidscontract, Opzegtermijn

november 7, 2012  |   Share: