Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt (dus zonder beëindigingsovereenkomst waarbij het initiatief van de werkgever is uitgegaan) zonder dat hiervoor een gewichtige reden was, dan hebt u in beginsel geen recht op een WW-uitkering omdat u verwijtbaar werkloos bent. Als aan de voortzetting van het dienstverband zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van u kan worden gevergd, hebt u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. Omdat u een nieuwe baan hebt is een WW-uitkering voor u op dit moment niet aan de orde. Maar let u wel op dat u bij uw nieuwe baan gedurende een half jaar het risico loopt om bij ontslag als verwijtbaar werkloos te worden aangemerkt en geen WW-uitkering te krijgen als u uw huidige baan opzegt om bij deze nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Het UWV zal controleren wat het vooruitzicht bij de nieuwe baan was. Als er een reëel vooruitzicht was dat u minimaal voor 26 weken aan het werk kon blijven dan behoudt u in beginsel het recht op een WW-uitkering, ook als het dienstverband uiteindelijk minder lang heeft geduurd. 

Als u de arbeidsovereenkomst opzegt is er in beginsel geen sprake van een ontslagvergoeding. U hebt wel de plicht om u te houden aan de voor u geldende opzegtermijn (in beginsel één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). Als u wel een ontslagvergoeding wenst, dan kunt u overwegen de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden en daarbij een ontslagvergoeding toe te kennen. Er moeten dan wel goede gronden zijn voor uw ontslag, die u ook aan kunt tonen. Laat u vooraf goed informeren over de kansen en risico's als u een dergelijke procedure overweegt. 

In beginsel is het zo dus zo dat als u "zomaar" ontslag neemt, u geen recht hebt op een ontslagvergoeding of uitkering. Het feit dat u bij uw nieuwe baan een lager inkomen hebt komt in beginsel voor uw eigen risico. Als u niet voldoende inkomen hebt (dus onder de voor u geldende bijstandsnorm), dan hebt u mogelijk recht op bijstand (het kan zijn dat deze wordt verlaagd aangezien u zelf ontslag hebt genomen). Daarnaast kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. Voor dit laatste kunt u contact opnemen met de belastingdienst.