Als partijen geen bijzondere regeling hebben opgenomen in een CAO, dan geldt in principe de wettelijke regeling. De wettelijke regeling met betrekking tot vakantiedagen bepaalt dat vakantie in beginsel wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werkgever kan op redelijke gronden en in overleg met u afspreken dat de resterende dagen worden opgenomen vóór het einde van het dienstverband. Indien u daarmee niet instemt, zal de werkgever u alleen in bepaalde situaties kunnen dwingen de vakantiedagen op te nemen. Op grond van de wet hebt u namelijk bij het einde van het dienstverband recht op uitkering in geld van niet genoten vakantiedagen. Als de vakantiedagen niet worden opgenomen voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, dan hebt u tegenover de nieuwe werkgever aanspraak op vakantie zonder behoud van loon gedurende het tijdvak waarover u nog aanspraak op vakantie had. U neemt dan dus vakantiedagen op bij de nieuwe werkgever, waar u volgens de oude dienstbetrekking nog recht op had. De nieuwe werkgever hoeft over deze dagen geen loon te betalen.