Het loon waar de werknemer volgens CAO of arbeidsovereenkomst recht op heeft, kan in beginsel niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd. Voor verlaging van het loon is in beginsel dan ook instemming van de werknemer nodig. Een werknemer zal doorgaans niet instemmen met loonsverlaging. Het kan zijn dat in de arbeidsovereenkomst een beding tot wijziging is opgenomen. De werkgever kan zich hier slechts op beroepen indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door deze wijziging wordt geschaad, daar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor moet wijken. Ik raad u aan om als eerste stap schriftelijk te protesteren tegen de loonsverlaging en uw loon te eisen middels een loonvorderingsbrief. Afhankelijk van de reden van de loonsverlaging, zal de werkgever mogelijk andere stappen ondernemen, zoals een ontslagprocedure in gang zetten. In dat geval raad ik u aan nader juridisch advies in te winnen.