Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van de termijn. Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen, tenzij schriftelijk een opzegtermijn is overeengekomen. Het contract loopt dus gewoon af. De werkgever is niet verplicht het contract te verlengen. Als u nadat het contract is afgelopen nog hebt doorgewerkt, dan verandert dit de situatie. Er kan dan sprake zijn van stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht voor eenzelfde periode (met een maximum van een jaar), onder dezelfde voorwaarden, te zijn aangegaan.