Een contact voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege.  Dat wil zeggen dat het contract vanzelf afloopt, simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen termijn.  Deze regel kent echter uitzonderingen. Omdat u spreekt over een periode van drie jaar van tijdelijke contracten is voor uw situatie mogelijk het volgende van belang.  Indien meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan dre maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als een vast contract voor onbepaalde tijd.  Hiervan kan alleen bij CAO van worden afgeweken.  Voor u is dus van belang hoeveel tijdelijke contracten u heeft gehad in de afgelopen drie jaar.  Indien dat er meer dan drie zijn geweest, is de kans groot dat er sprake is van een vast contract, en deze kan de werkgever niet zomaar beëindigen.