De aanzegverplichting staat opgenomen in artikel 7:668 BW:

  • De werkgever moet uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. 
  • De arbeidsovereenkomst moet tenminste zes maanden hebben geduurd
  • In het geval de werkgever deze verplichting niet nakomt moet er door de werkgever een boete betaald worden van maximaal een maandsalaris.

Boete aanzegverplichting voorkomen
Om aan deze boete regeling te ontkomen wordt vaak al direct bij indiensttreding, de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Dit is uiteraard van praktische nut voor de werkgever, maar het zet wel de toon bij het begin van het nieuwe aanstelling.