Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Transitievergoeding nader bezien

Wat is een transitievergoeding?

Sinds de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) bestaat recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding is in de  plaats gekomen van de kantonrechtersformule en is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding is een forfaitaire vergoeding. Indien aan de voorwaarden is voldaan is het een recht van de werknemer. Hiervan kan worden afgeweken bij CAO, mits er sprake is van een gelijkwaardige voorziening. De vergoeding is verschuldigd, ongeacht de daadwerkelijke gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

Voorwaarden transitievergoeding?

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en:

1. de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd;
2. de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden, of
3. de arbeidsovereenkomst na een einde van rechtswege niet aansluitend is voortgezet.

De transitievergoeding is derhalve niet verschuldigd bij een vaststellingsovereenkomst.

Wat bepaalt de hoogte van de transitievergoeding?

De transitievergoeding zal u in staat moeten stellen om ander werk te vinden. U kunt de vergoeding gebruiken voor allerlei zaken, u mag het dus naar eigen inzicht besteden. De transitievergoeding wordt berekend op basis van een aantal factoren, die in combinatie met elkaar de hoogte bepalen van de vergoeding:

  • salaris
  • leeftijd
  • dienstjaren

Berekening transitievergoeding

De berekening van de hoogte van de transitievergoeding is als volgt:

  • gedurende de eerste 120 maanden: een zesde maandsalaris per volle periode van 6 maanden (oftewel een derde maandsalaris per vol dienstjaar).
  • vervolgens voor elke daaropvolgende periode van 6 maanden: een kwart maandsalaris (oftewel de helft van het maandsalaris, voor ieder dienstjaar).
  • doch maximaal € 76.000,-, of een bedrag gelijk aan ten hoogste een jaarsalaris.

Regeling voor 50 plussers

Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en ten minste 10 jaar in dienst zijn, geldt er een bijzondere regeling: voor iedere periode van 6 maanden (na die 10 jaar) bedraagt de transitievergoeding de helft van het maandsalaris (oftewel een maandsalaris per dienstjaar).

Geen transitievergoeding

Als het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (bijvoorbeeld wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig is) is de transitievergoeding niet verschuldigd (art. 7:673 lid 7 BW). De kantonrechter kan echter, indien het niet toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk aan de werknemer toekennen. 

De transitievergoeding is ook niet verschuldigd indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard (art. 7:673c BW).

Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan de rechter naast de transitiebedrag de werknemer een zogenaamde "billijke vergoeding" toekennen. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin uw werkgever u gevaarlijk werk heeft laten verrichten en u daardoor arbeidsongeschikt bent geraakt.

Rekenvoorbeelden transitievergoeding

  • De heer van Zandberg is 45 jaar en was 6 jaar in dienst. Zijn inkomen was € 3.500,- bruto per maand, excl. vakantiegeld. Bij ontslag krijgt hij een transitievergoeding van € 7.560,- (€ 3.500,- x 1,08 x 2).

  • Mevrouw Borgdorff is 55 jaar en was 14 jaar in dienst. Haar inkomen was € 2.500,- bruto per maand, excl. vakantiegeld. Zij ontvangt als transitievergoeding € 19.800,- (10/3 x € 2.500,- x 1,08 + 4x € 2.500,- x 1,08).

Suggesties

Ontslagprocedure
Werkloos
Juridisch advies