Ja, de werkgever kan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt ontbonden, terwijl de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging niet is overeengekomen, zal het in de rede liggen dat de kantonrechter de hoogte van de vergoeding berekend aan de hand van het resterende aantal maandsalarissen dat de werknemer zou krijgen indien het contract was uitgediend. Er zijn echter omstandigheden aanwezig die kunnen billijken dat een lagere vergoeding zal worden toegekend, zoals verwijtbaar gedrag van de werknemer of een verslechterde bedrijfseconomische situatie aan de zijde van de werkgever. Als de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging wel is opgenomen, dan gelden in principe de normale regels met betrekking tot de ontslagvergoeding.