De wet bepaalt dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste overeenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze regeling is ook van toepassing op elkaar opvolgende contracten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs moeten worden geacht elkaars opvolger te zijn. Van deze regel kan bij CAO afgeweken zijn. Als u hetzelfde werk heeft verricht, de contracten zich aaneensluitend hebben opgevolgd en in een eventuele CAO niets anders is geregeld, dan bent u waarschijnlijk op dit moment al in vaste dienst.