Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Op staande voet ontslag: ernstige gevolgen: geen opzegtermijn, geen loon, geen werk, geen uitkering

Bij een (onterecht) ontslag op staande voet is er geen opzegtermijn. Het treed direct in, zonder dat er toestemming is van de kantonrechter. Als er sprake is van acuut en ernstig disfunctioneren, mag u niet meer terugkeren op de werkplek. Ook vervalt uw recht op loon en uw WW-uitkering. Om deze redenen zijn er aan ontslag op staande voet zeer strenge spelregels verbonden.

Andere redenen voor ontslag op staande voet

De arbeidsrelatie zal eindigen als in redelijkheid niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst zal voortduren. Er kan een dringende reden voor het ontslag op staande voet zijn aan de zijde van uw werkgever, maar deze kan ook aan uw zijde bestaan. Voorbeelden van een mogelijke dringende reden tot ontslag op staande voet kunnen veroorzaakt worden door uzelf of door uw werkgever.

Redenen van ontslag op staande voet door uzelf veroorzaakt:

 • diefstal of een ander misdrijf, gepleegd op het werk;
 • dronkenschap tijdens het werk;
 • vervalsing van de geschriften, waarop u in dienst bent gekomen;
 • roekeloos gedrag, waardoor tijdens het werk levens in gevaar komen;
 • stelselmatig niet naleven van voorschriften.

Redenen ontslag op staande voet door uw werkgever veroorzaakt:

 • loon wordt niet uitbetaald;
 • uw werkgever zorgt voor zeer gevaarlijke situaties op het werk;
 • uw werkgever zet u aan tot het verrichten van handelingen in strijd met de wet;
 • uw werkgever pleegt seksuele intimidatie. 

Hoe kan ik opkomen tegen onterecht ontslag op staande voet?

Als u onterecht op staande voet bent ontslagen, moet u dit via de kantonrechter aanvechten. Via een kort geding kunt u directe terugplaatsing op het werk vorderen. Degene die de arbeidovereenkomst onmiddellijk opzegt op grond van een dringende reden dient dit te bewijzen. De kantonrechter kan het ontslag vernietigen als het niet aan de vereisten voldoet en u dus onterecht ontslag op staande voet heeft gekregen. In dat geval bent u nog steeds in dienst bij uw werkgever en dient de werkgever loon door te betalen. Ook kan de rechter een ontslagvergoeding aan u toekennen. Meestal is deze vergoeding uiterst gering, als u zelf in hoge mate schuldig bent aan de situatie. Als u echter onterecht bent ontslagen op staande voet, kan de rechter naast de transitievergoeding ook een zogenaamde ‘billijke vergoeding’ toekennen, evenals vergoeding van concrete (gevolg-)schade.

Heb ik recht op een WW- uitkering na ontslag op staande voet?

Als u op staande voet bent ontslagen, bent u ‘verwijtbaar werkloos’ in de ogen van het UWV Werkbedrijf en u heeft dan geen recht op een WW-uitkering. De verdere mogelijkheden zijn dan:

 • solliciteren naar een andere functie;
 • verdere studie en opleiding;
 • uitkering bijstand aanvragen bij de gemeente waarin u woont;
 • een eigen bedrijf beginnen, bijvoorbeeld als ZZP-er.

Uw onterecht ontslag op staande voet aanvechten, schadevergoeding vaststellen en vorderen

Indien u vindt dat u onterecht ontslag op staande voet heeft gekregen en u bent van mening dat er geen sprake is van een ontslag met dringende reden voor een dergelijk vergaande maatregel, dan kunnen wij u bijstaan bij het aanvechten van het ontslag bij de kantonrechter. Hiermee kunt u herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. In sommige gevallen is er wel sprake van een ontslag op staande voet met dringende reden, maar houdt de werkgever zich niet aan één van de andere voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld als het ontslag om een dringende reden u niet onmiddellijk is medegedeeld. In dat geval kunnen wij vernietiging van de opzegging vragen bij de rechter. Wij kunnen in dat geval ook de schadevergoeding voor u vorderen.

Kosten juridisch advies bij ontslag op staande voet

Onze dienstverlening is doorgaans gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever de kosten zal vergoeden. Bovendien zijn de eerste adviezen en contacten altijd gratis. Neem daarom direct met ons contact op voor meer informatie en advies.