Als het gaat om een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, dan zijn hoger beroep en cassatie in beginsel uitgesloten. Art. 7:685 lid 11 BW  bepaalt dat tegen een beschikking krachtens dit artikel geen hoger beroep en geen cassatie kan worden ingesteld. De Hoge Raad acht hoger beroep en cassatie wel mogelijk als de rechter buiten het toepassingsbereik van art. 7:685 BW is getreden, het artikel ten onrechte buiten toepassing is gelaten of wanneer zulke fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden dat niet kan worden gesproken van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak (hierbij gaat het voornamelijk om schending van het beginsel van hoor en wederhoor). Het gaat hierbij om uitzonderlijke situaties.