Dat ligt aan de situatie. Als u voortdurend meer werkt, dan kan dat gevolgen hebben voor de omvang van uw contract. Als een arbeidsovereenkomst namelijk drie maanden of langer heeft geduurd en de te werken uren zijn niet (duidelijk) vastgelegd, of er wordt structureel langer gewerkt dan overeengekomen, dan kan er sprake zijn van een rechtsvermoeden dat de arbeidsovereenkomst een omvang heeft gelijk aan het gemiddelde aantal uur dat de afgelopen drie maanden per maand is gewerkt. De vraag is of een dergelijk rechtsvermoeden aan de orde is, dat is afhankelijk van de situatie. Een dergelijk rechtsvermoeden kan door de werkgever worden weerlegd. Bepalingen in een CAO kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van deze weerlegging.