Als de werkgever uw loon niet (volledig) uitbetaald dan hebt u een loonvordering. Een loonvordering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf het moment waarop het loon verschuldigd is. Elke maand dat het loon niet wordt betaald, begint er dus een verjaringstermijn te lopen. Op het moment dat u duidelijk (ondubbelzinnig) en schriftelijk aangeeft dat u aanspraak maakt het op het achterstallig loon, begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen.