Indien één van de partijen de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk opzegt, kan de rechter aan de wederpartij een schadevergoeding toekennen. De kennelijke onredelijkheid kan betrekking hebben op de reden van opzegging, de wijze van opzegging en de gevolgen van opzegging. De rechter moet aan de hand van alle omstandigheden van het geval beoordelen of het ontslag kennelijk onredelijk is. De enkele omstandigheid dat een werknemer zonder ontslagvergoeding is ontslagen levert over het algemeen geen kennelijk onredelijk ontslag op. 

Het feit dat een ontslagvergunning door het UWV is verleend betekent niet dat het ontslag niet kennelijk onredelijk kan zijn. De werknemer doet in dit geval vaak een beroep op het ‘gevolgencriterium’: de gevolgen voor de werknemer zijn dan te ernstig in vergelijking met het belang van de werkgever bij opzegging. Omstandigheden zoals de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de arbeidsmarktperspectieven kunnen bij de beoordeling hiervan een rol spelen. 

Opzegging kan bijvoorbeeld ook kennelijk onredelijk zijn indien de opzegging geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave van voorgewende of valse reden, wanneer de opzegging geschiedt in afwijking van een geldende anciënniteitsregeling (tenzij hiervoor zwaarwichtige gronden aanwezig zijn) of wanneer de opzegging geschiedt vanwege het enkele feit dat de werknemer met een beroep op een ernstig gewetensbezwaar weigert de bedongen arbeid te verrichten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De rechter zal uiteindelijk aan de hand van alle omstandigheden van het geval beslissen of het ontslag kennelijk onredelijk is. 

Indien de rechter oordeelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is, zal hij de hoogte van de schadevergoeding vaststellen. Bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding zal rekening kunnen worden gehouden met factoren zoals de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en zijn arbeidsmarktpositie. De rechter mag de schade overigens niet begroten aan de hand van de kantonrechtersformule.