Het komt vaker voor dat partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten omdat de werknemer een nieuwe functie krijgt. In uw situatie had u eerst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en daarna een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voor deze situatie geldt mogelijk de zogenaamde “Ragetlie-regel”. Deze regel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die de voortzetting vormt van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, maar slechts kan worden beëindigd door voorafgaande opzegging. Toepassing van de Ragetlie-regel is alleen mogelijk als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

Ten eerste moet de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet zijn geëindigd door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter. Ten tweede moet de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen een termijn van drie maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten zijn. Tot slot geldt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een voortzetting moet zijn van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er is geen sprake van voortzetting indien de arbeidsovereenkomsten te zeer van elkaar verschillen, waarbij niet alleen wordt gelet op tijdsduur, maar ook op salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. In uw situatie zal dus beoordeeld moeten worden of de arbeidsovereenkomsten voldoende gelijke identiteit hebben om van voortzetting te spreken. 

Als aan een van de voorwaarden niet is voldaan, dan is de Ragetlie-regel niet van toepassing en wordt teruggevallen op de hoofdregel dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen. Als wel aan de voorwaarden is voldaan dan is de Ragetlie-regel van toepassing en wordt de termijn van opzegging berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ik raad u aan nader juridisch advies in te winnen zodat beoordeeld kan worden of in uw situatie de Ragetlie-regel van toepassing zal zijn.