Als u al vijf en een half jaar bij het bedrijf werkt, dan hebt u waarschijnlijk een vast contract. Als de werkgever u wil ontslaan zal hij dat moeten doen via het UWV (door het aanvragen van een ontslagvergunning), via de kantonrechter (die de arbeidsovereenkomst kan ontbinden) of door middel van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Als u een vast dienstverband hebt kan de werkgever niet zomaar opzeggen zonder één van deze routes te hebben doorlopen.

Bij opzegging moet de werkgever rekening houden met de opzegtermijn. Indien de arbeidsovereenkomst langer dan vijf jaar heeft geduurd, moet de werkgever in beginsel een opzegtermijn hanteren van 2 maanden. Het kan zijn dat in uw arbeidsovereenkomst of CAO een langere opzegtermijn is overeengekomen. De termijn kan worden verkort in een CAO. Indien toestemming van het UWV is verleend voor het ontslag, mag de werkgever de voor hem geldende opzegtermijn verkorten met één maand (mits er minimaal één maand resteert). Overigens geschiedt opzegging tegen het einde van de maand, tenzij hiervan bij schriftelijke overeenkomst (contract of CAO) is afgeweken.