Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Achterstallig loon vorderen

Uitbetalingstermijn, boete

Uw loon moet uiterlijk binnen drie dagen na afloop van de maand aan u worden betaald. Als dat later is, dan geldt een boete van 5% per dag, aangaande de vierde tot en met de achtste werkdag. Daarna is de boete 1% per dag, met een maximum van de helft van het maandsalaris. Dit is bepaald in artikel 7:625 BW.   

Loonvordering, verjaring en rente

Als uw werkgever het loon niet (volledig) uitbetaalt, dan heeft u een loonvordering. Dit loonvordering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf het moment waarop het loon verschuldigd is. Elke maand dat het loon niet wordt voldaan, begint er dus een verjaringstermijn te lopen. Op het moment dat u duidelijk (ondubbelzinnig) en schriftelijk aangeeft dat u aanspraak maakt het op het achterstallig loon, begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. Verder is ook rente verschuldigd. Al met al is het zeer onaantrekkelijk voor uw werkgever, om te laat of te weinig te betalen.

Wat moet ik doen om mijn achterstallig loon te vorderen?

De eerste stap dient richting werkgever schriftelijk te worden gedaan. Er moet geprotesteerd worden tegen de loonsverlaging. Achterstallig loon kunt u eisen in een loonvorderingsbrief. Afhankelijk van de reden van de loonsverlaging, zal de werkgever mogelijk andere stappen ondernemen, zoals een ontslagprocedure in gang zetten. In dat geval raad ik u aan nader juridisch advies in te winnen.

Voorbeeld

Een werknemer komt er niet uit met zijn werkgever en richt zich tot de Ontslagwinkel. Er blijkt dat de werkgever de regels in de CAO niet naleeft, betreffende toeslagen voor overwerk en salarisverhoging. Wij nemen contact op met de werkgever. Hierop wordt ineens de achterstand ingehaald en onze klant ontvangt €8.255,- aan achterstallig loon.

Suggesties

Hoe lang WW?
Werkloos
Ontslagcheck