Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Kantonrechtersformule: AxBxC

Per 1 juli 2015 afgeschaft

De kantonrechtersfromule zal komen te vervallen, zodra de transitievergoeding daarvoor in de plaats komt per 1 juli 2015.
 
De Kantonrechtersformule is een methode om snel uit te rekenen wat uw vergoeding zal zijn als u wordt ontslagen. De formule is van toepassing op de situatie waarbij uw werkgever of uzelf via de rechter de arbeidsovereenkomst laat ontbinden via een verzoekschrift, de zogenaamde “ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW”. De tekst van de Kantonrechtersformule kunt u hier bekijken. De Kantonrechtersformule is een aanbeveling en geen wet. Er mag dus van worden afgeweken. De rechter die moet besluiten, mag naar eigen inzicht een billijke vergoeding vaststellen.
 

Door wie en waarom is de Kantonrechtersformule bedacht?

De landelijke Kring van Kantonrechters hebben samen een formule bedacht om efficiënt en zorgvuldig de ontslagvergoeding te kunnen vaststellen en berekenen. Het streven is om de verzoekschriftprocedure binnen acht weken te laten verlopen. Ook voorkomt het rechtsongelijkheid tussen de verschillende Kantonrechters. Bij de Kantonrechter in Groningen moet u niet slechter af zijn dan die uit Maastricht. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.   
 

Hoe werkt de formule AxBxC als ik word ontslagen?

Vergoeding = A x B x C.
  • A = aantal gewogen dienstjaren
    Niet ieder dienstjaar heeft hetzelfde gewicht in de formule. De jaren voor de 35-jarige leeftijd gelden voor 0,5. De jaren tussen 35 en 45 jaar tellen voor 1. Tussen 45 en 55 is dat 1,5 en alle jaren daarboven tellen dubbel. Het gevolg van deze formule is dat werkgevers geneigd zijn om geen oudere werknemers aan te nemen. Soms is het zelfs zo dat de ontslagvergoeding zo hoog kan uitvallen voor de werkgever, dat ontbinding van de overeenkomst te duur is.
  • B = beloning
    Dit betreft het bruto maandloon.
  • C = correctiefactor
    De correctiefactor is een getal, waarmee tot uitdrukking komt wie het meeste schuldig is aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Als beiden in gelijke mate verwijten treft aangaande de situatie, dan geldt c=1. Als uzelf in hoge mate verwijten treft, dan is bijvoorbeeld c=0,5. Ook zijn er gevallen bekend dat de werkgever zich ernstig heeft misdragen, waarbij c=5 of meer is. 

Ik heb een betere baan gevonden, krijg ik dan ook een vergoeding?

Kantonrechters noemen een werknemer een “gelukzoeker”, als deze al een nieuwe baan heeft en desondanks via de rechter tracht een ontslagvergoeding te krijgen. Er is dan het risico dan de correctiefactor wordt gesteld op c=0. Er wordt dan helemaal geen vergoeding vastgesteld en u heeft alleen maar kosten gemaakt. De Kantonrechter stelt dan vast dat de oorzaak van het einde van de arbeidsovereenkomst geheel ligt in de risicosfeer van de werknemer.
 

Mij treft geen verwijt, krijg ik dan automatisch de hoogste ontslagvergoeding?

Niet altijd is dat zo. Ook aan de zijde van de werkgever wordt de situatie bekeken. Kan bijvoorbeeld uw werkgever het bedrijf nog wel voortzetten als de ontslagvergoeding wordt opgelegd? Er kan zich een situatie voordoen, waarbij uw ontslagvergoeding niet zal worden toegekend als dat inhoudt dat het bedrijf daardoor mogelijk failliet gaat. 
 

Een belangrijk deel van mijn inkomen is variabel. Hoe werkt dat dan met de Kantonrechtersformule?

Als u een laag basisloon heeft en u krijgt structureel allerlei toeslagen of provisies, dan wordt in de Kantonrechtersformule rekening gehouden met dat extra loon. Dit is goed nieuws als u bijvoorbeeld verkoper op provisiebasis bent. Ook vrachtwagenbestuurders krijgen daarom vaak een hogere vergoeding. Als u echter incidenteel een wisselende bonus krijgt, dan kan het zijn dat de rechter daarmee geen rekening houdt. Uw gouden handdruk kan dan een stuk lager uitvallen. Het is van belang tijdig contact opneemt met een jurist van de Ontslagwinkel, zodat u er uit kunt halen wat er in zit.   
 

Kosten juridisch advies bij ontslag

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties

Dreigend ontslag
Hulp bij ontslag
Ontslagbrief
Juridisch advies bij ontslag